ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน


ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน
   
ความหมาย อาวุธปืน หมายรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้เครื่องส่งกระสุนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และ ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

ผู้มีอำนาจอนุญาต
    1. อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน- เขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ผู้-บังคับการกองทะเบียน รองผู้บังคับการกองทะเบียน, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือผู้รักษาราชการแทน- จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ นาย-อำเภอ ( และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
    2. ออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (พกพา)- เขตกรุงเทพฯ และทั่วราช-อาณาจักร ได้แก่ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ- จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเฉพาะในเขตจังหวัด และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
    3. การตั้งร้านค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต
    4. การขออนุญาตตั้งร้านค้าวัตถุระเบิด- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต
    5. การขออนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิดในราชอาณาจักร- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต6. การตั้งร้านค้า ทำ/สั่ง นำเข้าดอกไม้เพลิง- นายทะเบียนท้องที่ มีอำนาจออกใบอนุญาต (ยกเว้นดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟต้องขอความเห็นชอบ จาก รมว.มท. ก่อน)

อาวุธปืนที่อนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง เพื่อ
     1. มีไว้ใช้
     2. มีไว้เพื่อเก็บ

หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
        การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สิน ให้พิจารณาตามหลัก-เกณฑ์ดังต่อไปนี้.

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ขอมีและใช้อาวุธปืน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คือ(1) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุก สำหรับความผิดตามระมวลกฎหมายอาญาดังต่อไปนี้.ก. มาตรา 57 ถึงมาตรา111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 มาตรา 250 หรือมาตรา 298 ถึงมาตรา 303ข. มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาตเว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทำโดยความจำเป็น หรือเพื่อป้องกัน หรือโดยถูกยั่วโทสะ
(2) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุก สำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง-กระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้-เพลิง พุทธศักราช 2477 มาตรา 7 มาตรา 11 ถึงมาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 29 มาตรา 33 หรือมาตรา38
(3) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุก ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ในระหว่างห้าปีนับย้อนหลังขึ้นไปจากวันที่ยื่นคำขอสำหรับความผิดอย่างอื่นนอกจากบัญญัติไว้ใน (1)(2) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(5) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้ปืนได้โดยกายพิการ หรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตาม มาตรา11 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
(6) บุคคลซึ่งเป็นผู้ไร้ความ-สามารถ หรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(7) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้
(8) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
(9) บุคคลซึ่งมีความ-ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(10) ภูมิลำเนาของผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่บุคคลนั้นขออนุญาตไม่น้อยกว่าหกเดือน

ข้อ 2 การสอบสวนคุณสมบัติและความจำเป็น ต้องทำการสอบสวนพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม2490 ข้อ 12 และระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 47 บทที่ 3 ข้อ 16 ดังนี้
(1) ผู้ขออนุญาตมีอายุเท่าใด เป็นหัวหน้าครอบครัว หรืออาศัยผู้ใดอยู่ 
(2) บ้านอยู่ในที่เปลี่ยวหรือไม่ และในบ้านนั้นมีผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนอย่างใดอยู่บ้างแล้วหรือไม่
(3) บ้านที่อยู่เป็นของผู้รับใบอนุญาตเอง หรือเช่าเขาอยู่
(4) ความประพฤติตามปกติเป็นอย่างไร
(5) เคยต้องโทษทางอาญาอย่างใดบ้างหรือไม่
(6) เกี่ยวข้องกับพวกคนพาลหรือพวกนักเลงหรือไม่
(7) มีหลักทรัพย์ สมบัติอะไรบ้าง ประมาณราคามากน้อยเท่าใด
(8) ประกอบอาชีพทางใด
(9) การขอมีอาวุธปืน เพื่อประโยชน์อย่างใด
(10) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเงิน หรือทรัพย์สมบัติเป็นพิเศษอย่างใด
(11) เคยถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์และร่างกาย หรือถูกขู่เข็ญว่าจะทำร้ายอย่างใดบ้างหรือไม่
(12) เป็นคนมีสติไม่ปกติเป็นบางครั้งคราวหรือไม่
(13) เป็นคนมีนิสัยฉุนเฉียว หรือเกะกะระรานเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือผู้อื่นบ้างหรือไม่
(14) เคยได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนมาแล้วหรือเปล่า ถ้าเคยมีแล้ว เหตุใดจึงขออนุญาตอีก
(15) เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ใกล้ชิด เช่น สารวัตรตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร หัวหน้าสถานี กำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นสมควรอนุญาตหรือไม่
(16) ถ้าเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องสอบให้ทราบว่าก. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนานเท่าใด ข. พูดภาษาไทยได้หรือไม่ ค. มีครอบครัวเป็นคนต่างด้าวหรือคนไทยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ง. เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ลัทธิใดลัทธิหนึ่ง อันเป็นภัยต่อประเทศหรือไม่
(17) ถ้าเป็นการขอรับมรดก ต้องสอบให้ได้ความว่าได้มีทายาทคนใดคัดค้านการขอรับโอนบ้างหรือไม่ หากมีการคัดค้านก็ให้ระงับการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 3 การสอบสวนผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตได้พิจารณากลั่นกรองที่จะอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนได้ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้ ก. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้ผู้กำกับการสถานีหรือสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินการดังนี้
(1) พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาตเพื่อตรวจสอบประวัติประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่ผู้ขอเป็น ข้าราชการประจำการไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบ
(2) ทำการสอบสวนคุณสมบัติและเหตุผลความจำเป็น รายงานเสนอถึงผู้กำกับการตำรวจนครบาลเพื่อพิจารณาแล้วส่งเรื่องไปยังนายทะเบียนฯ ดำเนินการต่อไปการสอบสวนคุณสมบัติ และเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้กำกับการสถานีหรือสารวัตรสถานีตำรวจท้องที่ หรือผู้รักษาการแทนที่จะต้องดำเนินการโดยรอบคอบและตรงต่อความเป็นจริงข. ในจังหวัดอื่นให้ถือปฏิบัติตามความคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 374/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 เรื่องระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และคำสั่งที่ 759/2494 เรื่องระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ 2490 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 798/2501 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2501 เรื่องการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตมีอาวุธปืน ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำจังหวัด และนายอำเภอเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำอำเภอ การสอบสวนผู้ขออนุญาตให้มีอาวุธเป็นเครื่องกระสุนปืน ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตตามความในข้อ 2 ด้วย

หน่วยงานที่มีสิทธิสั่งซื้อปืนสวัสดิการสน.สก.


หน่วยงานหรือบุคคลที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ อาวุธปืน โครงการ สน.สก. ได้

1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
 • กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  สมาชิก อส. 
 • ผู้บริหาร/สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ได้แก่
 • ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา 
 • สำนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุด  บุคลากรในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ   กรมป่าไม้    กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • กรมสรรพสามิต   กรมศุลกากร   กรมสรรพากร   กรมราชทัณฑ์ 
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง    กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   สภาความมั่นคงแห่งชาติ   
 • สำนักงานศาลปกครอง   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
 • ตุลาการศาลปกครอง   ผู้พิพากษา   ศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง  
 • กองบัญชาการกองทัพไทย    กองทัพบก    กองทัพเรือ   กองทัพอากาศ    
 • สำนักงานสังกัดกระทรวงกลาโหม    สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ  
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    กระทรวงสาธารณสุข 
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงการต่างประเทศ   
 • กระทรวงคมนาคม    กรมทางหลวง    กระทรวงวัฒนธรรม  
 • กระทรวงอุตสาหกรรม    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
 • สำนักเลขาธิการวุฒิสภา  
    และข้าราชการหรือบุคลากรหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ

2. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 •  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 •  กรมการปกครอง
 •  กรมพัฒนาชุมชน
 •  กรมที่ดิน
 •  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 •  กรมโยธาธฺการและผังเมือง
 •  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. หน่วยรัฐวิสาหกิจ
 •  การประปานครหลวง
 •  การประปาส่วนภูมิภาค
 •  การไฟฟ้านครหลวง
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 •  องค์การตลาด


4. องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ
 •  ปปช.
 •  กกต.
 •  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 •  ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เงื่อนไข  :   อาวุธปืนที่สั่งซื้อกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนภายใน 5 ปี
               (นับแต่วันออกใบอนุญาตเว้นแต่ตกทอดทางมรดก)

ขั้นตอนการซื้อปืนสวัสดิการ


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อรับอาวุธปืน

    กรณีใหัดำเนินการ ตั้งแต่ใบป.๓(เฉพาะเขตกรุงเทพฯ) เอกสารที่ต้องเตรียม

        1. ใบรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด ระบุขนาดของปืน ยี่ห้อปืนจะระบุหรือไม่ก็ได้   (เขตกรุงเทพฯยศพันเอก หรือ ซี 8  ขึ้นไปไม่ต้องใช้ใบรับรองความประพฤติ)
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรข้าราชการ ( ขีดคร่อมระบุใช้ในการซื้ออาวุธปืนเท่านั้น) อย่างละ 2 แผ่นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวเอง(ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)
        3. ใบมอบอำนาจ (ให้ทำการแทน)


    กรณีที่มีใบป.๓ อยู่แล้ว เอกสารที่ต้องเตรียม 

1.  ใบอนุญาติซื้ออาวุธปืน (ป.๓) ตัวจริงทั้งสองท่อน (ท่อน2กับ3) และที่สำคัญทั้งสองท่อนต้องระบุ โครงการ สวัสดิการกรมการปกครอง (สน.สก.)

2.  สำเนาบัตรข้าราชการ อย่างละ 2 แผ่น ( ขีดคร่อมระบุใช้ในการซื้ออาวุธปืนเท่านั้น +รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)
     **(กรณีบัตร ขรก. หมดอายุ จะต้องมีหนังสือรับรองบัตร ติดรูปถ่าย ฉบับจริง)**

3. สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 แผ่น ( ขีดคร่อมระบุใช้ในการซื้ออาวุธปืนเท่านั้น +รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น) 
     **(กรณีท่านได้ย้ายทะเบียนบ้านหลังจากขอ ป.3 รบกวนท่านแนบทะเบียนบ้านมาทั้งสองหลัง)**

4. ใบมอบอำนาจให้ทำการแทนเกี่ยวกับการรับมอบอาวุธปืน/นำตรวจปืน/ส่งเรื่องตัดโอน/สลักหลังใบป.๓ ปืนสวัสดิการ 


     .........................................................................................................................................

สถานที่รับอาวุธปืน

1. กรณีมารับปืนด้วยตัวเอง ที่ร้านนครบาลกันส์ สาขาสนามม้านางเลิ้ง
 • โทรติดต่อนัดหมายวันและเวลา ยี่ห้อปืน รุ่นปืน ที่ท่านต้องการมารับ  
 • เอกสารที่ท่านต้องเตรียมมารับปืนด้วย 
        1. ใบอนุญาติซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ตัวจริง 2 ท่อน
        2. สำเนาบัตรข้าราชการ  2 ใบ  
        3. สำเนาทะเบียนบ้าน     2 ใบ  

2.   รอรับปืนที่บ้าน (บริการส่งทั่วไทย)
 1. ส่ง (1.ใบป.๓ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรข้าราชการอย่างละ 2 ชุด 3. ใบมอบอำนาจ ) เขียนระบุ ยี่ห้อปืน รุ่นปืน ที่ต้องการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ แล้วส่งเอกสารมาตามที่อยู่นี้          
  ที่อยู่ส่งเอกสาร ถึง (โอกันส์) นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง 183 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300     

2.  เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเราจะติดต่อกลับทันที เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป 
3.  เมื่อติดต่อกลับและเข้าใจตรงกัน จะดำเนินการเบิกปืนและ ตัดโอนให้เป็นชื่อของท่านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในอาวุธปืนกระบอกนั้นๆ 
4.  ให้ท่านดำเนินการโอนเงินค่าปืนเข้าบัญชีของเราและโทรแจ้งการโอนเงินแล้ว  
5.  เมื่อตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งปืนให้ท่าน...รวดเร็ว...ทันทีครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่     085-550-9229 (โอ)
                                      084-324-4771 (พร)
                                      090-264-3005 (บี)
            ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง